จัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ

จัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ

 แพทย์หญิงคุณสวรรยา  เดชอุดม

จัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ “ อาหารไทยหัวใจดี ” 
ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

 แพทย์หญิงคุณสวรรยา  เดชอุดม  ประธานโครงการอาหารไทยหัวใจดี  จัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ “ อาหารไทยหัวใจดี ”  ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดกิจกรรมของโครงการอาหารไทยหัวใจดี   ในงาน “ สัปดาห์รักษ์หัวใจไทย” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1- 5 กันยายน 2553 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา สาขาแจ้งวัฒนะ 

             มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย    ในพระบรมราชูปถัมภ์