เกี่ยวกับมูลนิธิ

โครงการอาหารไทย หัวใจดี

 

เกี่ยวกับโครงการอาหารไทย หัวใจดี

ความเป็นมา ของโครงการ
 เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 72 พรรษา ในปี พ.ศ. 2547 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรมาโดยตลอด ดังที่แจ้งประจักษ์ใจของชาวไทย พระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญ ล้วนแต่มุ่งหวังเพื่อพัฒนา เพื่อ ความกินดีอยู่ดี ของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า คณะกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติ จัดโครงการ เฉลิมหล้า 72 พรรษามหาราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และ “อาหารไทย หัวใจดี” เป็นหนึ่งในเจ็ด ของโครงการที่ขอถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสมหามงคลนี้

           อาหาร คือ หนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่นำสู่ ความกินดีอยู่ดี ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ ชาวไทยใต้ร่มละอองบุญ และร่มพระการุณย์ ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทย ให้ผลิตผลทางกสิกรรมดีตลอดมา การสนับสนุนการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ การเลี้ยงสัตว์ การรีดนมวัว และเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทองตลอดจนการเพาะเห็ด ล้วนแล้วแต่เริ่มจาก โครงการพระราชดำริในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เพื่อคุณค่าทางโภชนาการ สำหรับประชากรไทย นานัปการ

          อาหารอันอุดมสมบูรณ์ มากเพียงพอสำหรับประเทศ ถ้าการบริหารจัดการ เป็นไปอย่างถูกต้อง พืชพันธุ์ธัญญาหารเหล่านี้ อาจพอเพียงสำหรับคนทั้งโลกได้ จนกล่าวได้ว่า ประเทศไทยเปรียบเสมือนเป็น “ครัวโลก” เพราะอาหารที่หลากหลายและมากมาย สำหรับคนทั้งโลกนั่นเอง เมื่อผลิตผลดีและการจำหน่ายได้ราคา มีการอุตสาหกรรมเพิ่มคุณค่า นำสู่ความเจริญทางเศรษฐกิจ และพัฒนาเป็นความมั่นคงของประเทศชาติ

          อาหาร เป็นหนึ่งในปัจจัย ที่ทำให้เกิด โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็น เส้นทางมรณะ และทุพพลภาพ ของประชากรไทยจากโรคหัวใจ อัมพาต การเลือกอาหารรับประทาน ให้ถูกต้องในสังคมที่เร่งรีบของสากลโลก นิยมการเลือกที่สะดวก โดยไม่ต้องตกเป็นเหยื่อ หลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อ เพื่อหวังผลตอบแทน นั่นคือ ผู้เลือกต้องมีความรู้อย่างถ่องแท้ เช่น นักวิชาการ ซึ่งมีโอกาสน้อยมาก

          ดังนั้น มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับภาคโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดโครงการ “อาหารไทย หัวใจดี” มีตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ” เฉลิมหล้า 72 พรรษา มหาบรมราชินีนาถ สำหรับชาวไทย เพื่อช่วยเลือกรับประทานอาหาร ที่ดีต่อหัวใจของตนเอง ได้ง่าย และเพื่อให้อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป ได้เปิดมิติใหม่ในการจำหน่ายสินค้า ที่มีตรารับรองแบบสากล

 

หลักการและเหตุผล 
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการตามนโยบายของ สหพันธ์หัวใจโลก ที่ส่งเสริมให้ สตรีเป็นพลังสำคัญ ในการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือด ทั้งของหัวใจ และสมอง จัด โครงการ “อาหารไทย หัวใจดี” มีตราสัญลักษณ์ทำให้ง่ายต่อการเลือกบริโภค สำหรับประชากรไทย เห็นประโยชน์ในการเลือกกินอย่างดี ที่จะไม่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้อย่างสะดวก จากการสังเกตตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ” ที่รับรองโดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์

1. ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ

2. เพื่อรณรงค์สร้างค่านิยมในการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

3. ให้อุตสาหกรรมอาหาร ใช้สูตรอาหารตามนโยบายลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

4. ให้เกิดนโยบายการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

5. ให้ความรู้ต่อประชาชนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีสัญลักษณ์ของโครงการภายในกรอบของการรับประทานอาหารที่เหมาะสม

 

พันธกิจโครงการ
1. บริการออกตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ” รับรองผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ที่มีส่วน ประกอบเหมาะสม

2. ช่วยประชาชนให้สามารถเลือกอาหาร ที่ลดปัจจัยเหนี่ยวนำการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด ได้สะดวก

3. แนะนำผู้ที่ผลิตอาหาร พัฒนาอาหารที่ไม่เสี่ยงต่อหัวใจ ตามแนวแนะของ โครงการ “อาหารไทยหัวใจดี

ตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ”

เราช่วยกันเลือกอาหารที่ไม่เสี่ยงต่อโรคหัวใจ

           ทุกวันนี้ โลกของเราเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยเป็นสมัยของข้อมูลข่าวสาร และการตลาดเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าได้เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของคนไทยเรามากขึ้น ทำให้เด็กและเยาวชน ที่กำลังอยู่ในวัยเรียนรู้ และสนใจรับข่าวสาร ข้อมูล ได้นำมากำหนดวิถีของตนเอง จนกลับกลายเป็นเหยื่อทางการค้า เพราะเชื่อง่าย ชอบของใหม่ และอยากทดลอง และรับรู้จากการโฆษณาที่เสนอแต่ข้อดี อย่างซ้ำซาก ทำให้ซึมซับโดยไม่รู้ตัว

           ในโลกแห่งความจริงมีทั้งสองภาค คือ (ขาว กับ ดำ) (กลางวัน กับ กลางคืน) (คุณ และ โทษ) เป็นคู่อยู่เสมอ ผู้ที่จะอยู่รอดปลอดภัย ต้องเดินอยู่ให้ได้ในสายกลาง ต้องพิจารณาเหตุผลให้ถ่องแท้ แต่ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการ ได้แผ่ขยายทั้งทางกว้างและทางลึก ทำให้คนแต่ละคนต่างมุ่งมั่นในการงานของตน จนไม่มีเวลา ไม่สามารถที่จะรู้ครอบคลุมไปทั้งหมดได้ ดังนั้น ความร่วมมือกัน ในการที่จะนำไปสู่สุขภาพที่ดี มีอายุยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทุกคนต้องการ น่าที่จะเป็นหลักที่เราจะยึดถือร่วมกันได้

           โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นโรคที่คุกคามชีวิต และสวัสดิภาพของเรา การเกิดโรค ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ ได้แก่ เพศ อายุ พันธุกรรม ซึ่งเป็นเหตุตามธรรมชาติ บุหรี่ ความดัน ไขมัน และเบาหวาน ปัจจัยสำคัญที่เหนี่ยวนำทำให้เกิดโรคหัวใจ ร่วมกับปัจจัยเสริม คือความอ้วน ความเครียด เกลือ น้ำตาล ไตรกลีเซอไรด์ และการไม่ออกกำลัง

           การออกกำลัง และการเลือกกินอาหาร ที่ถูกต้อง เหมาะสม อย่างมีหลักการ เป็นหนทางที่จะช่วยให้เรารอดพ้นจากโรคร้ายเหล่านี้ได้ โดยเฉพาะอาหารไทย ที่เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ สมควรที่เราชาวไทยจะได้รู้และเลือกได้ถูกต้อง โครงการอาหารไทย หัวใจดี เฉลิมหล้า 72 พรรษามหาราชินี จึงเกิดขึ้น เป็นตัวช่วยสำหรับคนรุ่นใหม่ เพื่อเลือกซื้ออาหารไม่เป็นภัยต่อสุขภาพหัวใจ 

ตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ”

           มีลักษณะเป็นรูปหัวใจ พร้อมเครื่องหมายถูก และอักษรที่ฐานของวงกลม ระบุว่า มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น 2 แบบ คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

           ตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ” นี้แสดงว่า อาหารมีชนิดของกรดไขมันในสัดส่วนที่เหมาะสม หรือ เกลือไม่มากหรือปริมาณน้ำตาลไม่มาก หรือ มีใยอาหารสูง เมื่อบริโภคในปริมาณที่ให้พลังงานเหมาะสม จะไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

การสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารไทย หัวใจดี

กลุ่มอาหารที่รับพิจารณาออกตรารับรอง
           อาหารที่ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ” ต้องเป็นอาหารบรรจุสำเร็จ และได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์การอาหารและยา ในระยะแรกกำหนดเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

  • กลุ่มที่ 1. ธัญชาติ และผลิตภัณฑ์
  • กลุ่มที่ 2. อาหารทะเล เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์
  • กลุ่มที่ 3. นม และผลิตภัณฑ์
  • กลุ่มที่ 4. น้ำมัน และไขมัน
  • กลุ่มที่ 5. ถั่ว และผลิตภัณฑ์

           และอาหารประเภทอื่นที่เหมาะสมในอนาคต

หลักการการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ”

           กลุ่มที่ 1 ธัญชาติและผลิตภัณฑ์: มีปริมาณใยอาหารเพียงพอ และปริมาณเกลือ และไขมันไม่สูง

           กลุ่มที่ 2 อาหารทะเล เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์: มีปริมาณไขมัน และสัดส่วนชนิดของไขมันที่เหมาะสม และเติมเกลือแต่น้อย

           กลุ่มที่ 3 นม และผลิตภัณฑ์: มีปริมาณไขมัน และสัดส่วนของไขมันที่เหมาะสม ระดับน้ำตาลและเกลือที่ไม่สูง

           กลุ่มที่ 4 น้ำมัน และไขมัน: พิจารณาสัดส่วนของชนิดไขมันที่เหมาะสม และระดับปริมาณวิตามินอีไม่ต่ำนัก

           กลุ่มที่ 5 ถั่ว และผลิตภัณฑ์: พิจารณาปริมาณระดับไขมัน และสัดส่วนที่เหมาะสม ระดับน้ำตาล และเติมเกลือแต่น้อย

ข้อกำหนดในการนำตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ” ไปใช้

           มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ และภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะอนุกรรมการโครงการ “อาหารไทย หัวใจดี” เท่านั้นที่จะเป็นผู้อนุมัติทั้งในการผลิต และการใช้ตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ” ในทุกๆ วัตถุประสงค์ เช่น การใช้ตราสัญลักษณ์สำหรับแสดงบนบรรจุภัณฑ์สื่อโฆษณากลางแจ้งในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้รวมถึงตราสัญลักษณ์บนรายการส่วนผสมของอาหารและการปรุงของอาหารที่ได้รับการอนุมัติรับรองแล้ว

           โดยสิ่งที่เกี่ยวข้องในการใช้ตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ” เหล่านี้จะต้องได้รับการอนุมัติ จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อนการจัดจำหน่าย

           ทั้งนี้ ทางมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะมีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ในการ “อนุมัติ” หรือ “อายัด” การเพิ่มส่วนผสมในอาหาร การออกสื่อโฆษณา การเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ได้รับอนุมัติแล้ว

           การใช้ตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ” และแนวทาง ในการดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์นี้ สามารถมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมและเมื่อ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ มีความเห็นสมควร

หลักการใช้ตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ”

           1. ห้ามใช้ “ตราสัญลักษณ์” ในการรับรอง หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ใดๆ ในทางที่อาจจะบิดเบือนความจริงและทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดต่อตราสัญลักษณ์และอาจเสี่ยงต่อการทำให้มูลนิธิฯ เสียชื่อเสียง

           เหตุผล เพื่อที่จะรักษามาตรฐานที่ถูกต้องของการใช้ตรารับรองของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

           2. ผู้ผลิตรายใดก็ตามจะสามารถใช้ “ตราสัญลักษณ์” ได้เฉพาะบนผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติแล้วเท่านั้น

           เหตุผล เพื่อจะรักษามาตรฐานของการใช้ “ตราสัญลักษณ์” และหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดของผู้บริโภคว่า ผลิตภัณฑ์อาหารใดที่ได้รับการอนุมัติ 


           3. “ตราสัญลักษณ์” จะต้องใช้หมึกสีแดง N100 Y100

           เหตุผล เพื่อการรักษามาตรฐานที่ถูกต้องในการแสดง “ตราสัญลักษณ์” ในทุกๆ แหล่ง


           4. ห้ามเปลี่ยนแปลง “ตราสัญลักษณ์” โดยพลการ ไม่ว่าจะเป็นขนาด สี หรือลักษณะตัวอักษรที่แตกต่างไปจากในคู่มือแนะนำการใช้ “ตราสัญลักษณ์” กำหนดไว้และจะต้องมีรหัสเลข 10 ตัว ที่ฐานของ “ตราสัญลักษณ์” เสมอ

           เหตุผล เพื่อรักษามาตรฐานที่ถูกต้องในการแสดง “ตราสัญลักษณ์”

           5. “ตราสัญลักษณ์” จะมีกำหนดระยะเวลาใช้ 2 ปี หลังจากที่ผู้ผลิตได้รับการอนุมัติแล้ว เมื่อครบกำหนดทางผู้ผลิตจะต้องทำการต่ออายุ “ตราสัญลักษณ์” โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ และภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จะต้องวิเคราะห์อาหารนั้นๆ อีกครั้ง

           เหตุผล เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของอาหารอย่างต่อเนื่อง

 
สิทธิประโยชน์จากการได้รับการรับรองตราอาหารรักษ์หัวใจ

1. ผู้บริโภคจะเลือกซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพหัวใจได้โดยง่าย

2. ได้รับประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของอาหารเพื่อสุขภาพหัวใจของมูลนิธิหัวใจฯ

3. ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม อาหารไทย หัวใจดี ปีละ 2 ครั้ง ในการเผยแพร่ อาหารเพื่อสุขภาพหัวใจสำหรับผู้บริโภค และผู้ประกอบการ

4. ได้รับสิทธิในการแสดงสินค้าในกลุ่ม เพื่อมูลนิธิหัวใจฯ ได้ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าหน่วยสินค้า

5. ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการสัปดาห์รักษ์หัวใจ ในเดือนกันยายน

6. ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม วันหัวใจโลก ของสหพันธ์หัวใจโลกในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายน ทุกปี


ขั้นตอนการรับรองให้ใช้ตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ”

1. เจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยไม่เพิ่มปัจจัยเหนี่ยวนำโรคหัวใจ แสดงความจำนงขอใช้ตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ”

2. มูลนิธิฯ จัดการ รับ-ส่ง-จัดซื้อ-วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร (แบบปิดตา)

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัดส่วน ส่วนประกอบตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด และอนุมัติให้ใช้สัญลักษณ์

4. เจ้าหน้าที่แจ้งกฎระเบียบ การใช้ “ตราสัญลักษณ์” และอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ 2 ปิ โดยมีเลขกำหนดลำดับที่อนุมัติ และวันเดือนปี ที่หมดอายุกำกับอยู่ที่ฐานของตราสัญลักษณ์

5. มูลนิธิฯ จะจัดการตลาด และประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
สำนักงานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (The Heart Foundation of Thailand Office ) 
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : 0-2716-6658, 0-2716-6843 
โทรสาร : 0-2716-5813
E-mail : thaiheart_fd@hotmail.com
http://www.thaiheartfound.org